รู้จักและเข้าใจออทิสติกไทย

รู้จักและเข้าใจออทิสติกไทย-300

จากรายงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข มีผู้ป่วยออทิสติกไทยที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขจำนวนกว่า 25,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนกว่า 39 ต่อประชากรแสนคน