งานวันเด็ก ความสุขของเด็ก ๆ

งานวันเด็กถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอยกันทุกปี สำหรับในเมืองไทยนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมปี 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายกุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์พื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมพร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติใน0อนาคต ในปัจจุบันนี้ งานวันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

งานวันเด็ก ความสุขของเด็ก ๆ

งานวันเด็ก ความสุขของเด็ก ๆ

ความสำคัญของงานวันเด็ก

จนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ให้ความหมาย ของคำว่า เด็กว่า  เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ ส่วนเด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2498 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นตรงกันว่าควรให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ของแต่ละประเทศมากขึ้น โดยในปีนั้นมีประเทศทั่วโลกกว่า 40 ประเทศที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติของตนเอง โดยกำหนดในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติเหมือนกันทั่วโลก

กิจกรรมการจัดงานวันเด็กของแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกัน เน้นหลักสำคัญในการให้ความสำคัญแก่เด็กซึ่งถือเป็นพลเมืองวัยพื้นฐานของชาติ กิจกรรมที่ทำในงานวันเด็ก ส่วนใหญ่คือการเปิดสถานที่สำคัญ ๆ ให้เด็กได้เข้าชม เช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา และมีการแสดงรื่นเริง การจัดแสดงมหรสพ การจัดเกมการละเล่น การแจกของเล่น ขนม และอาหาร รวมถึงการแจกของขวัญ ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กของไทย

  • งานวันเด็ก ความสุขของเด็ก ๆเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
  • เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ
  • เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
  • เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก 

งานวันเด็กในประเทศอื่น ๆ

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการจัดงานวันเด็กเช่นเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียด โดยประเทศไทยป็นประเทศแรกของชาติสมาชิกที่จัดงานวันเด็กในแต่ละปี คือในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ส่วนเมียนมาร์  ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีวันเด็กวันเดียวกัน คือถือเอาวันที่สภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติเลือกให้เป็นวันเด็กนานาชาติ คือ วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ส่วนประเทศอินโดนีเซียได้จัดงานวันเด็กในวันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี  สิงคโปร์กำหนดให้วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ าเลเซียกำหนดให้วันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ส่วนฟิลิปปินส์และบรูไนเลือกจัดงานวันเด็กในวันเดียวกับวันเด็กสากลขององค์การสหประชาชาติ คือ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี

  แม้วันเด็กของชาติสมาชิกอาเซียนอาจไม่ได้จัดในงานวันเด็กในวันเดียวกัน แต่ทุกประเทศมีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน คือ การจัดให้เด็กๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวและเด็กอื่น ๆ ในกิจกรรมงานวันเด็กที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น บางประเทศมีกิจกรรมพิเศษของตน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำหนดให้การจัดงานวันเด็กเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติด้วย เด็ก ๆ ชาวลาวจะช่วยกันปลูกต้นไม้ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะทำร่วมกันหลังจากที่เด็ก ๆๆ สนุกกับกิจกรรมหลักในงานวันเด็กไปแล้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์กำหนดให้วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กเพื่อที่พ่อแม่จะสามารถหยุดงานและพาลูกๆ ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีการจัดงานวันเด็กกันมากมาย ส่วนงานวันเด็กในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมที่มาเลเซีย กิจกรรมงานวันเด็กจะนิยมจัดในโรงเรียนเป็นหลัก

งานวันเด็กคือวันสร้างพลเมืองที่ดีของชาติ

นอกจากกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ แล้ว เราควรใช้โอกาสของวันเด็กในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าในตัวเด็ก ๆ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยใช้กิจกรรมดี ๆ เป็นเครื่องมือได้ เช่น

  • คิ้ว คูล คิดส์ เสื้อผ้าเด็กราคาถูกเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับของแจก เช่น ขนม ของเล่น ของรางวัล มาเป็นผู้ให้ จัดกิจกรรมให้เด็กนำของเล่น ของใช้ อุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในสภาพดีไปมอบให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสกว่า เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน การมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมสังคม
  • เปลี่ยนจากการเล่นเกมเพื่อชัยชนะ เป็นเกมที่สอดแทรกแนวคิด เช่น ความมีน้ำใจ ความอดทน ความเสียสละ หรือหรือไหวพริบในด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานวันเด็กมีคุณค่าต่อพัฒนาการของเด็กมากกว่าความสนุกสนาน
  • จัดงานวันเด็กในเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนจิตอาสา แทนที่จะจัดงานวันเด็กเพื่อความรื่นเริงสนุกสนาน แต่ลองให้เด็ก ๆ ได้รวมตัวกันทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมให้เด็กรู้จักการทำความดีและสร้างคุณค่าในตนเอง อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ การเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยว การทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

งานวันเด็กแม้จะมีมานานแล้ว แต่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันและเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากขึ้น น่าจะปรับรูปแบบให้เป็นงานวันเด็กที่สร้างเสริมคุณค่าในตัวเด็กด้วย

>> เสื้อผ้าเด็กราคาถูก www.cute-cool-kids.com

Like us on FB

เพียงกรอกชื่อ และ อีเมล ท่านจะได้รับ ข่าวโปรโมชั่น สินค้าลดราคา แจ้งสินค้า ใหม่ๆ และข้อเสนออื่นๆ ก่อนใคร จาก Cute Cool Kids

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Post Navigation